De 61ste Bijbeldag wordt gehouden met als thema

"U maakt ons 1"

Het thema voor deze 61e bijbeldag “U maakt ons één” doet mij denken aan het bijbelgedeelte in Johannes 17, met name de verzen 17 tot 23.

Johannes 17: 20-23       Wat Ik U vraag, is niet alleen voor hen. Het is ook voor de mensen die door hen in Mij zullen gaan geloven. Ik vraag U, Vader, of zij net zo één mogen zijn als U en Ik. U bent in Mij en Ik ben in U. Laat hen ook zo in Ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat U Mij gestuurd hebt. Ik heb hun dezelfde eer gegeven als U Mij gegeven hebt, om hen zo één te laten zijn als U en Ik. Doordat Ik in hen ben en U in Mij bent, zullen zij een volmaakte éénheid zijn. Dan zal de wereld erkennen dat U Mij gestuurd hebt en dat U net zoveel van hen houdt als van Mij.

In dit bijbelgedeelte, ook wel het Hogepriesterlijk gebed genoemd, leert de Here Jezus ons hoe te bidden. Hier leren wij het hart van de Here Jezus kennen. We lezen  hoe de enorme kloof tussen God en mens door Christus overbrugd is.

Maar gelijktijdig leren we ook het hart van de Vader kennen. Want het is de Vader die de Zoon gezonden heeft. Dan leren we iets verstaan van die grote liefde van God voor verloren mensen.

Als mensen zijn wij op zoek, we jachten en we jagen naar geluk en vrede en…vult u zelf maar verder in. Maar het meest zijn wij op zoek naar liefde. Dit is misschien wel ons grootste gemis “liefde”. Hier toont Jezus ons de enige plaats waar wij de echte liefde zullen vinden n.l. bij het Vaderhart van God. We zoeken het vaak op de verkeerde plaatsen.

Er was een leerling van een Joodse Rabbi, hij vroeg waar God woont. Overal waar de mensen Hem binnenlaten antwoordde de Rabbi: Wie is het die wij zoeken? Is het de God die wij bedacht hebben om aan onze persoonlijke verlangens te voldoen, zonder dat het ons iets kost? Of zoeken wij de Vader van de Here Jezus Christus? Want wie Hem binnenlaat, zal ontdekken nooit meer alleen te zijn. Dat is voor nu en voor alle tijden.

De Here Jezus bidt, dat allen die door het woord van de prediking van de apostelen zijn gaan geloven, één zullen zijn. Precies zoals Hij en de Vader één zijn.

Eenheid is kenmerkend voor God.

Eenheid in liefde. Onze eerste eenheid zal die van gehoorzame liefde tot de Vader moeten zijn. Laten we niet proberen die eenheid in onszelf te vinden, want dan zullen we verdwalen in een doolhof van leegte.Maar samen met God mogen we in Jezus tot die volmaakte eenheid komen en vandaar uit mogen we ons naar elkaar toe keren en in elkaar iets van Gods liefde herkennen. De eenheid die we dan vinden, is geen eenheid van aan elkaar opgelegde  opvattingen, het is de eenheid van respect. We hebben iets te vertellen aan deze wereld. Wij mogen vertellen dat God verloren mensen liefheeft. Daarin mogen wij elkaar liefhebben. Dat geldt voor ons onderling in de gemeente en ook op de Bijbeldag. Juist hier is de plaats waar ieder zichzelf kan zijn. Die bonte verscheidenheid maakt het juist zo mooi. Vele mensen, vele karakters zijn hier vertegenwoordigd.  Een kostbare eenheid waarin we elkaar mogen versterken en liefhebben. Jezus is één met de Vader en werd gezonden door de Vader om mensen te redden.

Het is de Here Jezus zelf die voor ons gebeden heeft en altijd onze voorbidder wil zijn. Wij hebben het woord dat gepredikt is gehoord en geloofd en mogen met zekerheid weten dat hij ons in liefde omarmt en dat Hij ons samen wil brengen.

Laat ons gebed dan zijn, Here geef ons eenheid en onderlinge liefde, zodat we Zijn liefde ook zichtbaar mogen uitstralen.

We zien dan ook echt uit u en jou op deze Bijbeldag te ontmoeten.

En we geven ook nog graag een goed advies mee: kom niet alleen, maar laat ook anderen kennis maken met de bijbel “Het Boek van alle tijden”.

 Terug naar de Bijbeldag-pagina

2/2007